Agenda en uitnodiging voor de 88ste jaarvergadering
logo

Agenda en Uitnodiging voor de 88e jaarvergadering te houden op
vrijdag 10 april 2015 om 20.00 uur in Middenbeemster.


Beste leden,

Hierbij heb ik de eer en het genoegen u uit te nodigen voor onze 88e jaarvergadering.
Deze wordt op vrijdag 10 april a.s gehouden in het clubgebouw van de ijsbaan in de Middenbeemster.

U wordt om 20.00 uur verwacht.

De agenda luidt als volgt:

1.
Opening en vaststellen agenda

2.
Notulen jaarvergadering april 2014

3.
Mededelingen en ingekomen stukken

3.1. Stukken van de NBV, zoals Algemene ledenvergadering
Onze secretaris geeft een korte toelichting.
3.2. Benoeming afgevaardigde Algemene Ledenvergadering NBV te Wageningen.
3.3.

4.
Bestuur

Statutair aftredend is onze penningmeester Hans van der Ahé en ons bestuurslid Peter Conijn. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. Wel hebben beiden aangegeven nieuwe bestuursleden een ruime inwerkperiode te geven.
Dat houdt in dat wij uit ons midden twee nieuwe bestuursleden zoeken. Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot aan de vergadering opgeven bij hun secretaris.

Marianne Eekhof en Lydia Klok hebben zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie.

5.
Statuten

Notaris Rietbergen heeft voor de vereniging nieuwe statuten gemaakt. Dit is vanwege de fusie van de VBBN met een aantal andere verenigingen noodzakelijk.

De leden hebben tijdens de bijeenkomst op 27 februari voor gestemd met de statutenwijzinging.

6.
Financiën

6.1. Financieel verslag van onze penningmeester. Onze penningmeester geeft een toelichting bij de jaarrekening.
6.2. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie
6.3. benoeming nieuwe kascontrolecommissie
financien

7. Bijenhuis 3.0

Het bijenhuis moet verbouwd worden. Voor het huidige plan zijn er niet voldoende financiën, men heeft deze dan ook vereenvoudigd. Voorstel vanuit het bestuur is om een bedrag uit de vereengingskas te schenken aan de NBV voor het Bijenhuis.


8.
Activiteiten

Kort verslag van al het geen uw vereniging voor u heeft georganiseerd.
Dan, wat zijn de nieuwe activiteiten voor u georganiseerd?

8.1. 2 mei, bijenmarkt
8.2. opgave familiedag 20 juni, naar Rhenen waar Cees Verrips van de werkbij een open dag heeft. In combinatie met fietstocht.
8.3. Open dag Hemelvaartsdag 2015, wie wil/kan staan met een stalletje namens de vereniging?
8.4. Open dag bijenstal Twiske of Kinderboerderij Purmerend i.v.m. landelijke open imkerijdag zondag 12 juli, wie wil/kan staan namen de vereniging?

9.
Jubilaris

Wij hebben een jubilaris in ons midden

10.
Rondvraag

11.
Sluiting

Na de vergadering een prachtige verloting en natuurlijk volop gelegenheid om “bij” te praten.
Er worden een paar films vertoont met de nieuwste ontwikkeling op het gebied van honingwinning.

Met vriendelijke groeten,
Uw secretaris,
Jelle Kampen.___________________________________________________________________

TERUG