PRIVACYVERKLARING
Dit is een privacyverklaring van Bijenteelt vereniging Beemster en Omstreken, gevestigd te Z.O.Beemster en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40625408. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De persoonsgegevens de vereniging verwerkt zijn:
 • • Voor- en achternaam
 • • Adresgegevens
 • • Geboortedatum
 • • Telefoonnummer
 • • E-mailadres
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens, alleen met uw toestemming, voor de volgende doelen:
 • • Als u lid wordt van onze verenging
 • • Het verspreiden van nieuwsbrief, uitnodigingen en meldingen
 • • Eventueel contact met u op te nemen indien dit nodig is omtrent de bijen en onze dienstverlening
 • • Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.
U heeft recht om uw persoonsgegevens:
 • • in te zien
 • • te corrigeren
 • • te beperken
De vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Na het beëindigen van uw lidmaatschap zal uw naam eventueel bewaard worden voor historische doeleinden tenzij u dit niet op prijs stelt, dan wordt alles verwijdert.
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten en dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij kunnen foto’s van leden die aanwezig waren op een activiteit van onze vereniging publiceren op onze website, tenzij u aan ons duidelijk kenbaar maakt dat u hier tegen bezwaar heeft.
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Neem contact op met de secretaris van de vereniging als u vragen heeft omtrent de privacyverklaring.